Close Window

Lewis : potius

potius, pŏtĭus, adv., v. potis fin. A.