Close Window

Gaffiot, Dictionnaire latin-français (2016, ex 1934), merci à G. Gréco, M. De Wilde, B. Maréchal, K. Ôkubo!: penniger

penniger pennĭgĕr, ĕra, ĕrum (penna, gero), empenné : Sil. 8, 373 || v. pinniger.