Hieronymus_Stridonensis_Auctores_incerti_cps2, Graeca fragmenta libri nominum Hebraicorum, p55HOME > '������������������������' in 'Hieronymus_Stridonensis_Auctores_incerti, Graeca fragmenta libri nominum Hebraicorum, p55'
Hieronymus Stridonensis Auctores incerti, Graeca fragmenta libri nominum Hebraicorum, Codex Vaticanus. <<<     >>> Hieronymus. LIBER NOMINUM HEBRAICORUM.hide dictionary links

(PL 23 1197) Codex Vaticanus. ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΒΡΑΙΔΟΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ.

(1183)

Α . . Ἀαρὼν, ἰδοὺ. Ἀζαὴλ,. . . . Ἀσαρὰ, ἀχάριστος. Ἀδοναῒ, κύριε. (1183A) Ἄδων, προφήτης, δισσῶς προλέγεται. Ἀβενεζὲρ, λίθος βοηθῶν. Ἀνῶ, δόξα. Ἀβαὴλ, ἀπὸ θεοῦ. Ἀδὰ καὶ Σεειλὰ, γῆ καὶ ἐλπίς. Ἀβιγαῖα, πατρὸς ὑψίστου. Ἀμμανῖται, καμπή. Ἀββὰ, πατήρ. ἐξαποστολή. Ἀδαμαθὰ, γῆ πυῤῥά. Ἀριὴλ, λέων ἰσχυρός. (1184A) πρᾶγμα, ἰδού. (1183A) Ἀδονιβεζὴκ, κυρίου βοήθεια. Ἀβιὴλ, αἶνος. Αἰνῶς, ἄνθρωπος. Ἀρία, λέων. (1184A) Ἀμμὼν καὶ Μωὰβ, ἐκ τοῦ γένους μου, καὶ ἐκ τοῦ πατρός μου. (1185)

Β

Γ

Δ . . Δεγωὴν, ἔθνος. Βαριωνᾶ, υἱὲ περιστερὰς, ἢ. . Βεελζεεβοὺλ. Βελίαρ,. Ἀλληλούια, αἰνέσατε, ὑμνήσατε τὸν κύριον. Βεθὴλ, οἶκος θεοῦ. Βηθλεὲμ, οἶκος ἄρτου. Βηθανία, οἶκος δόξης. Βηθφαγῆ, οἶκος ἐπιτυχίας. Βηρσαβεὲ, θυγάτηρ δυνατοῦ. Βαθουὴλ, τοῦ ἐρχομένου. Βοσὸρ, σάρξ. (1185B) ἐκζητητής. (1185A) , δαίμων βακηλωσέων. (1185B) Βαμάμ, μητήρ. Βααλὶμ, δαιμόνια. Βερεχθρὰ, μυῖα καλεῖται. Βὰλ, δαίμων. (1186B) υἱὲ Ἰωνᾶ. Γαμαλιὴλ, λαλητὸς θεοῦ. Γεδεὼν, ἕλκων. Γαλαὰδ, ἀπὸ ἑνός. Γάζα, πάροικος. οὐκ ἔθνος. (1186A) Δρῦς Μαμβρὶ, τοῦ υἱοῦ. Δαλιδὰ, κρίσις ἐμοί. Οὐδρόσος Ἀερμῶν, δρόσος ἐνδοξαζομένη. (1187)

Ε

Ζ . . Ἐν φυτῷ Σαβὲκ. Ἐλκανὰ, ἰσχύουσα. . . Ἐλωαῒ, θεός. Ἐλωεθὲ, θεὸς ἦλθεν. Ἐφραῒμ, παράκλητος. Ἐλιέζερ, θεοῦ βοήθεια, ὃς καὶ μετερμηνεύεται Δαβὶδ. Ἐξαρμαθὲμ, ἐκ προβολῆς. Ἐξαναθὼμ, ἐξ ἐμοῦ ἐρχόμενος. Ἐφραθὰ, παρακλήσεως. (1187A) Εἰς γῆν Μωὰβ, εἰς γένος πατρός μου. Εἰροσοδαλαμίτης, διὰ πνεύματος τοῦ εἰσερχομένου. Ἐξ ὄρους Ἐφραῒμ, ἐξ ὄρους παρακλήσεως. (1187B) δόξα. Ἐλισσαῖος, δύναμις θεοῦ. (1188A) , ἐν φυτῷ δυνατῷ, ἤγουν χρυσολαχάνῳ. Ἐξ Αγγὲ ἐξ ἀναπαύσεως. Ἐν γῇ Ναῒμ, ἐν γῇ ὑμνούντων. Ἐλιμελὲκ, θεοῦ βασίλειον. Ἐξ Αριρὰ, ἐξ ἀνθισταμένου πνεύματος. Ἕβερ, Ἑβραῖοι. Εὑϊνᾶς, ἑρμηνεύεται δείξας ὀφεῖς. οὗ ἀρισθμὸς χξς. Ἐλιακίμ, θεοῦ ἀποκείμενος. Ζακχαῖος, νικητής. (1188B) Ζορομβαβὲλ, τοῦ Σαλαθιὴλ, ἀπὸ συγχύσεως. (1189)

Η

Θ

Ι

Κ Κηδὰρ,. Ἰσεσίας. Ἰωάννης,. . . . . Θαρσεῖς,. Ἡλιοῦ, ἰσχυροῦ αὐθέντου. Ἠσαῦ, ἀνιστάμενος, ἐκλήθη Αἰδὼμ, ἐκλείπων. Ἦλθεν εἰς ἐλεὶμ, ἦλθεν εἰς τόπον θεοῦ. Ἦλθεν εἰς Ἀφεκκὰ, ἦλθεν ἐν σκοτεινῷ. Θυγάτηρ Βαθουὴλ, θυγάτηρ τοῦ ἐρχομένου ἰσχυροῦ. Θαλὰ, κοιλάς. (1189B) καυστική. Θαρὰ, φωτὸς πνεύματος. Θαβὸρ, δεῦρο ἀπὸ πνεύματος. Ἰησοῦς, σωτήρ. Ἰωσίας, σωζόμενος. (1189A) Ἰάω, ἀόρατος. Ἰωχαβὲλ, ὑπὲρ κιβωτοῦ. Ἰοῦ, ἴδε ἐξ αὐθέντου. Ἰεφθαὲ, λαμβάνων. Ἰησοῦς τοῦ Ἰωσεδὲκ, σωτὴρ τῆς εἰρήνης. Ἰορδάνης, καταβεβηκὼς, γῆ ἐσχάτη, ἐκλείπουσα, βροῦχος. Ἰδουμαία, ἐκλείπουσα, βροῦχος. Ἰερουσαλήμ, αὐτοῦ πνεῦμα χάριτος. Ἰησρῦς τοῦ Ναυῆ, σωτὴρ τῆς δικαιοσύνης. Ἰσμαὴλ, ἀκοὴ ἰσχυροῦ, ἐπίδε θεός. Ἰασὴρ, αὐθέντου βοήθεια. Ἰωνάθαν, περιστερὸς ἐρχόμενος, ἔρχεται. Ἰάφεθ, πλατυσμός. Ἰωναδὰμ, περιστερὰ ἑνὸς. (1190A) βαπτιστής. Ἰωσεδὲκ, δικαιοσύνη. Ἰεχονίας, καθάριος. Ἰωακεὶμ, ἀποκείμενος. (1189A) , συσκιάζων. (1190A) ὀστρακίνη. (1191) Λ Μ . . Μανωὲ,. Μαωζεῖν,. . . Μωϋσεῖ,. . Καὶ ὄνομα αὐτῷ Ἐλκανὰ, καὶ ὄνομα αὐτῷ ἰσχυρὸς. . . Καρβασινὸν, ἀμίαντον. (1191A) Κάδης, ἄγαμος. Καδῶν, ἅγιος. Καὶ ἦν ἄνθρωπος, ἐξ Ἀρμαθὲμ Σιφαὴ, καὶ ἦν ἄνθρωπος ἐκ προβολῆς φωτισμοῦ. (1191B) δόξα. (1191A) Κοιλὰς, θάλασσα. Λάμεχ, ἐν ταῖς ἐντολαῖς. Μελλὼθ, βασίλισσα μικρά. Μωϋσῆς, ὕδατος ἀναίρεσις. (1192A) μὴ ὕδωρ ἐστί. Μεῤῥὰ, πικρία. Μαρία, κυρία ἡμῶν. (1192B) Μαμβρὶ, τοῦ υἱοῦ. Μελχισεδὲκ, βασιλεὺς εἰρήνης. Μασελὲχ, ἄλαλος. τινά ποτε. Μωαβῖται ἀκρίς. Μωὰβ, ἐκ τοῦ πατρός μου. Μαναὰν αὐτῷ, θυσίαν αὐτῷ. Μανασσῆ, ἀπὸ τοῦ ἀνισταμένου. ποτέ. Μεστραὶμ, μέλας αἰγύπτιος. Μαμωνᾶ, πλοῦτος. Μελχῶ, βασιλεῖς. Μὰν, τί; Μελχὴ βασιλεύς. (1192A) Μαζὴρ, ἐπὶ μῆκος, ἐκλήθη δὲ κύριος. (1193) Ν Ο

Π Ρ

Σ . . . . . Ναζηραῖος,. Μακάριος εἶ Σίμων, μακάριος ὑπακούων. Νάζαρ, ἄνθος. (1193A) ἐξηνθισμένος. Ναεινὰμ, νυστάζων. Νομὶν, γλυκεῖα. Ναχὼρ, ἐμοῦ αὐτοῦ. Νάβαλ, κόραξ. (1193B) Νεφθαλεὶμ, ἀντίληψις, καὶ Νεφθαλὶμ, συνανέστρεψέν με. Ναχαὴλ, ἐγὼ θεὸς ἐρχόμενος. Ναβουθὲ, ἀπὸ πνεύματος ἐρχόμενος. Ὁλλὰμ, εἰσερχομένη. Ὁλίβα, ἐξερχομένη. Πασὲκ, λύτρωσις. Παθουρὰ, τράπεζα. (1193A) Παρέθεντο ἐν τῷ βῇ, τῷ διαβόλῳ, τῷ λεγομένῳ. Ρακὰ, κενός. Ρὰφ, πνοὴ πατρός. Ραχὴλ, πνοὴ ἰσχυροῦ. Σαβαὼθ, τῶν δυνάμεων. Σαμψὼν, ἥλιος. Σιφὰ, φωτισμός. Σιφὰν, ἀνθιστῶν προσώπων. Σολομῶν, χαρίτων. Σαμαρείτης, ὑπακοὴ λέγοντος. Σομανίτης, ὑπακούσας. (1194A) Σαμουὴλ, αἴτημα ἀπὸ τοῦ θεοῦ. Σηλὼμ, τόπος ὅπου σκηνή. Σιῶν, διψῶσα. Σινὰ, δίψα. (1195)

Υ

Φ

Χ Φενάννα, φωτὸς. Υἱοὶ Νοεμεῖν,. Σαβὰ, βασίλισσα Αἰθιοπίας, ἣν καλοῦσιν τὰ ἔθνη. . . Σεναὰρ,. . Σεραφὶμ,. Σαοὺλ,. . Σιλὼμ, ἐπίχαρις. Σειλὰ, ἐλπίς. Σιλωὰμ, ἀπεσταλμένος. Σεπφόρα, χάρις τῇ πνοῇ. Σαλὴμ, χάρις. Σὶθ, ἀνάστασις. Σὴμ, ἀναστῶ. Σωμᾶν, ὑπακούων. Σαβαεὶμ, Αἰθίοπες. Σατανὰς, θλίβων. (1195A) Σαμουὴλ, διάκονος ἀκούων θεοῦ. Σίκιμα, ἀναβαίνουσα. ἡττημένος. (1195B) πνεύματα ἀναστάσεως. Σουμὴ, πῆξις ὕδατος. Σιγὼρ, ἀνισταμένη, ταπείνωσις. (1195A) Σάφεκκα, ἐν σκοτεινῷ. (1195B) σαπρία. Σάββατα, ἁγιάσματα. (1195A) Σεραφὶμ, εἰστήκεισαν, πνεύματα ἀνιστάμενα, φυτὸς εἰστήκεισαν. (1195B) Σαλαθιὴλ, χάρις τοῦ ἐρχομένου τοῦ Δανιήλ. (1196A) Σίβυλλαν. Υἱὸν τοῦ Βαραχίου, τὸν υἱὸν τοῦ εὐλογητοῦ. (1196B) Μααλὼν καὶ Χελαιῶν, ὅτι εἰσέρχῃ, πορεύου. Υἱοῦ Ἠλιοῦ, υἱοῦ ἰσχυροῦ αὐθέντου. Υἱὸς Θεβὲλ, υἱὸς μέτρου. δόξα. Φανουὴλ, ἐπιφαίνων. Φωνὴ ἐκ Ῥαμὰ, φωνὴ ἐκ τῆς ὑψηλῆς. Χερουβὶμ, πτέρυγες. (1197)

Ψ Ἀμὴν,. . Φαρία, τοῦ Φαραῶ θυγάτηρ. Ἦλθεν λούσασθαι, καὶ εὑρίσκει τὸν Μωϋσῆν νήπιον ὄντα. Καὶ ἀναβλέψασα εἰς τὸν οὐρανὸν εἶπεν· εἷς μυριώνυμε θεέ. Ἔνθεν τὰ ἔθνη καλοῦσιν αὐτὴν. . Ἰεσσίας, τοῦ. Χερουβὶμ, πτέρυξ. Χελκίας, θεμέλιος. Χεττιεὶμ, νήσοις παλῶν. Χελαίων, πορευόμενος. Ψαλμὸς ὑπὲρ Ἰδιθούμ, ψαλμὸς ὑπὲρ ἑνὸς κριτοῦ. Ἀναθὼμ, ἐμοῦ ἐρχομένου. Ἐκ γῆς Βενιαμὴν, ἐκ γῆς τέκνου ὀδύνης. Ἐκ Βαβυλῶνος, ἐκ συγχύσεως. (1197B) Σοφονίου, συσκιάζων, τοῦ ἀνιστῶντος τὴν γῆν. (1197A) Ἐφοὺδ, δήλωσις καὶ ἀλήθεια. Εἰσιτὰν 3, χξς, τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ ἔχοντος τὸν ἀριθμὸν ἐν τῇ Ἀποκαλύψει Ἰωάννου. Τοῦτ' ἔστιν ἐρχόμενος ἀπὸ Μήδων πολεμῆσαι τοὺς πιστοὺς, περὶ οὗ καὶ Ἠσαΐας λέγει· Ἰδοὺ ἐπεγερῶ ἐφ' ἡμᾶς τοὺς Μήδους, καὶ τὰ λοιπά. Βαροὺχ, εὐλογητός. Ἐλωαὶ, θεός. Ἀδωναῒ, κύριος. Ἰαὼ, ἀόρατος. Σαβαὼθ, τῶν δυνάμεων. Ἐλίμαξ, λόγος τοῦ θεοῦ. Μαρσήππιον, τὸ πείθεσθαι. Ὁπηλὸς, γαστριμαργία. Τῇ πλίνθῳ, τῇ πορνείᾳ. Χερουβὶμ, ἐπίγνωσις πεπληθυμμένη, πτέρυγες. (1198B) πίστωσις ὡς ἀληθῶς.


HOME > '������������������������' in 'Hieronymus_Stridonensis_Auctores_incerti, Graeca fragmenta libri nominum Hebraicorum, p55'
807w 40.279587984085 s