Iulius_I_Incertus_cps2, Appendix, 1a, p3HOME > '������������������������' in 'Iulius_I_Incertus, Appendix, 1a, p3'
>>> Iulius I Incertus, Appendix, 1a, . . .hide dictionary links

(PL 8 0956A) Τῷ δεσπότῃ μου τῷ ποθεινοτάτῳ Προσδοκίῳ Ἰούλιος ἐν κυρίῳ χαίρειν.

(0954C)

I. Τὸ φρόνημα ἡμῶν κατὰ τὴν ἀποστολικὴν παράδοσιν· πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος μία θεότης ἀληθινή. (0954D) μία προσκύνησις καὶ δοξολογίᾳ υἱοῦ πρὸς πατέρα ἐν τῇ προσκυνήσει τοῦ ἁγίου πνεύματος. δὲ θεότητα ἑτέραν ἐπεισάγων, ἀνάθεμα. (0955A) καὶ προστιθεὶς ἑτέρα ὁμολογίαν παρὰ τὰς φωνὰς τῶν Σεραφεὶμ, τῶν ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος κύριος σαβαὼθ, πλήρης πᾶσα γῆ τῆς δόξης αὐτοῦ, ἀνυμνούντων εἰς τὴν θεϊκὴν τριάδα, ὡς Ἰωάννης καὶ Παῦλος μαρτυροῦσιν. μὲν Ἰωάννης υἱοῦ δόξαν πεπληρωκέναι εἰπὼν τὸν προφήτην ὑμνηθεῖσαν· δὲ Παῦλος πνεύματος ἁγίου τὴν αὐτὴν δόξαν δηλῶν, ἐν τῷ λέγειν, ἁγίου πνεύματος εἶναι τὰς φωνὰς τὰς ἀληθεὶς, ἃς (forte τὰς) ὑπὸ τοῦ θεωρηθέντος καὶ δόξα σθέντος. ὅτι πνεύματος δόξα υἱοῦ δόξα, καὶ υἱοῦ δόξα καὶ πατρὸς δόξα· διὸ μία αὐσία τῆς τριάδος ὑπὸ τῶν συνόδων διὰ τῆς οἰκουμένης ἀναβοᾶται. (0958A) πᾶς οὖν ὅς νις σχωρίζει τῆς τοῦ Θεοῦ μόνου οὐσίας τὸν υἱὸν καὶ τὸ πνεῦμα, ὡς ἐκ βουλῆς ὄντα καθάπερ καὶ ἡμεῖς, οὐκ ἐκ τῆς οὐσίας αὐτῆς, ὡς ἐν ὁμοιώματι κατὰ τὴν αὐτὴν, ἔστω ἀνάθεμα

II. Praedicatur autem (Ephes. concil. act. I, Cyrillus apolog. adv. Orient.) ad plenitudinem fidei incarnatus esse de virgine Maria Dei Filius, et inhabitasse in hominibus, non in homine operatus; hoc enim in prophetis iuxta et apostolis locum habet. (0957A) Perfectus Deus in carne et perfectus homo in Spiritu, non duo filii, unus videlicet proprius filius qui assumpserit hominem, alter vero mortalis homo qui assumptus sit a Deo: sed unus unigenitus in coelo, unigenitus in terra. Deus in veritate, homo ratione carnis, quam ad ipsius (Dei) similitudinem formavit, salvum faciens mundum, communicatione proprii Spiritus, qui per inspirationem donatur. (0958A) Qui ut homo in specie humana coelestibus, terrestribus et infernis regnat, ab omnibus ut unus ac solus Dominus glorificatur in gloriam Patris (Philip. II, 10 et 11) . Amen.

II. Κηρύσσεται δὲ εἰς συμπλήρωσιν τῆς πίστεως καὶ σαρκωθεὶς ἐκ παρθένου Μαρίας τοῦ θεοῦ υἱὸς καὶ σκηνώσας ἐν ἀνθρώποις, οὐκ ἐν ἀνθρώπῳ ἐνεργήσας τοῦτο γὰρ ἐπὶ προφητῶν ἐστι καὶ ἀποστόλων. τέλειος θεὸς ἐν σαρκὶ καὶ τέλειος ἄνθρωπος ἐν πνεύματι, οὐ δύο υἱοὶ, εἷς μὲν γνήσιος υἱὸς ἀναλαβὼν ἄνθρωπον, ἕτερος δὲ θνητὸς ἄνθρωπος ἀναληφθεὶς ὑπὸ θεοῦ. ἀλλ' εἷς μονογενὴς ἔν οὐρανῷ, μορνογενὴς ἐπὶ γῆς. Θεὸς ἐν ἀληθείᾳ, ἄνθρωπος τῇ σαρκικῇ μορφώσει καθ' ὁμοίωσιν ἑαυτοῦ, σώζων κόσμον κατὰ μετάληψιν τοῦ ἰδίου Πνεύματος, δωρεῖται δι' ἐμφυσήσεως. ὡς ἄνθρωπος ἐν σχὴματι ἀνθρωπίνῳ βασιλεύων ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων, ὑπὸ πάντων ὡς εἷς καὶ μόνος κύριος δοξαζόμενος εἰς δόξαν τοῦ Πατρὸς, ἀμήν. (0957A)

III. Si quis autem filium ex Maria natum dicat hominem a Deo assumptum, unitasque personas duas; a divina spe alienum se sciat. (0957B) Est enim Deus Verbum per quem omnia, sicut Ioannes et Paulus docuerunt, non dicentes verbum assumpsisse Iesum ex Maria genitum, sed ipsum venisse in mundum (f. factum. Gal. IV, 4) , natum ex muliere. Neque dixerunt eum qui de coelo est, habitasse in homine de terra terreno (I Cor. XV, 47) , sed ipsum secundum Adam coelestem esse: quandoquidem coelestis est sermo qui carnem habet ex Maria, ac nos quidem, qui terreni vere sumus, per id quo coelestis est, coelestes secundum similitudinem facit. Vocati enim sumus in communionem Filli Dei (Heb. II, 14) , qui et ipse communem sibi fecit mortem nostram et homini debitam crucem, cum esset Dominus gloriae; non detentus a morte quemadmodum quivis homo, sed ipsam destruens mortem, ac lucem et vitam et incorruptionem propriamque victoriam nobis impertiens. (0958A)

III. Εἰ δέ τις ἄνθρωπον ὑπὸ θεοῦ προσληφθέντα λέγει τὸν ἐκ Μαρίας υἱὸν, καὶ δύο πρόσωπα ἑνωθέντα, γινωσκέτω τῆς θείας ἐλπίδος ἀλλότριος ὤν. γὰρ θεὸς λόγος δι' οὗ τὰ πάντα, ὡς Ἱωάννης καὶ Παῦλος ἐδίδαξαν, οὐ τὸν λόγον ἀνειληφέναι Ἰησοῦν τὸν ἐκ Μαρίας τεχθέντα, ἀλλ' αὐτὸν ἐλθεῖν εἰς τὸν κόσμον γεννώμενον (forte γενόμενον) ἐκ γυναικός. οὐδὲ κατῳκηκεναι τὸν ἐξ οὐρανοῦ ἐν ἀνθρώπῳ τῷ ἐκ γῆς χοϊκῷ, ἀλλ' αὐτὸν τὸν δεύτερον Ἀδὰμ ἐπουράνιον εἶναι. ὅτε ἐπουράνιός ἔστιν λόγος τὴν σάρκα ἔχων ἐκ Μαρίας, καὶ ἡμᾶς δὲ διὰ τοῦ ἐπουρανίου ἐπουρανίους καθ' ὁμοίωσιν ποῖων ὄντως χοϊκούς. ἐκλήθημεν γὰρ εἰς κοινωνίαν υἱοῦ τοῦ θεοῦ, ὃς ἐκοινώνησεν ἡμῖν καὶ τοῦ θανάτου καὶ ὀφειλομένου ἀνθρώπῳ σταυροῦ, κύριος ὢν τῆς δόξης, οὐ κρατούμενος ὑπὸ θανατου ὡς πᾶς ἄνθρωπος. ἀλλὰ καταργῶν τὸν θάνατον, καὶ φῶς καὶ ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν καὶ τὴν ἰδίαν ἡμῖν νικὴν διδούς. (0957B)

4. Quapropter anathema sit, quibus filium ex Maria natum non confitetur incarnatum Deum Verbum, consubstantialem Patri, et a principio existentem, immutabilem in Incarnatione, et in passionibus impatibilem. Similiter anathema sit et qui carnem Salvatoris non ex Maria, sed e coelo dicit; aut eum, qui increatus est natura, rem creatam et ex non exstantibus asserit. Qui autem propter unitionem cum increato Deo divinum corpus praedicat, et secundum compositionem qua simul utrumque est, tanquam unum increatum Deum adorat, beatus erit. (0961A) Ne offensioni tibi sint caro et passiones eius, sed eum qui una cum proprio corpore adoratur, incorporeo modo adora, ut unum ac solum Filium Dei a saeculo et in saecula. Praeterea secundum eius adventum confiteri e doctrina sacri baptismatis didicimus. Amen. (0958B)

IV. Ὥστε καὶ ἀνάθεμα ἔστω πᾶς, ὃς τὸν ἐκ Μαρίας υἱὸν οὐχ ὁμολογεῖ Θεὸν Λόγον ἔνσαρκον, ὁμοούσιον τῷ πατρὶ, καὶ ἐξ ἄρχῆς ὄντα, ἄτρεπτον δὲ ἐν τῇ σαρκώσει καὶ ἀπαθῆ ἐν τοῖς πάθεσιν. ὁμοίως ἀνάθεμα ἔστω καὶ τὴν σάρκα τοῦ σωτῆρος μὴ λέγων ἐκ Μαρίας, ὰλλ' ἐξ οὐρανοῦ, ἄκτίστον φύσει τὴν κτίσιν καὶ ἐξ οὐκ ὄντων. τῇ δὲ πρὸς τὸν ἄκτιστον Θεὸν ἑνώσει λέγων Θεϊκὸν τὸ σῶμα, καὶ προσκυνοῦν κατὰ τὸ συναμφότερον ὡς ἕνα ἄκτιστον Θεὸν, μακάριος ἔσται. μὴ σκανδαλισθῆς ἐπὶ τῇ σαρκὶ καὶ τοῖς πάθεσιν αὐτοῦ· ἀλλ' αὐτὸν ἀσωμάτως προσκύνει τὸν μετὰ τοῦ ἰδίου σώματος προσκυνούμενον, ὡς ἕνα καὶ μόνον υἱὸν τοῦ θεοῦ ἐξ αἰῶνος καὶ εἰς αἰῶνας· ὁμολογεῖν δὲ μεμαθήκαμεν καὶ τὴν δευτέραν αὐτοῦ παρουσίαν, ἐν (leg. τῇ) διδασκαλίᾳ τοῦ ἁγίου βαπτίσματος. Ἀμὴν.


HOME > '������������������������' in 'Iulius_I_Incertus, Appendix, 1a, p3'
>>> Iulius I Incertus, Appendix, 1a, . . .
943w 3.2573311328888 s