Origenes_Hieronymus_Stridonensis__Incertus_cps2, Lexici aliud exemplar, p2HOME > '������������������������' in 'Origenes_Hieronymus_Stridonensis__Incertus, Lexici aliud exemplar, p2'
Origenes Hieronymus Stridonensis Incertus, Lexici aliud exemplar, Interpretatio Latina. DE VET. TESTAMENTO. <<<     >>> Hieronymus. hide dictionary links

(PL 23 1269) Codex Colbertinus. ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ.

(1253)

Α . . . Ἀσὴρ,. . Ἀνανίας,. Ἀλλελούϊα,. Ἀβραὰμ, πατὴρ. Ἀδὰμ, γήϊνος, πυῤῥὰ γῆ. (1253A) ἐθνῶν. θεὸς πάρεστιν, ὑμνήσατε. Ἀμβακοὺμ, πατὴρ ἐγέρσεως. Ἀρμαθέμ, προβολή. Ἄννα, δόξα, χάρις. Ἀερμῶν, εὕρημα. Ἀβιγλαὴ, πατρὸς χαρμοσύνη. ληνὸς, καὶ χαριτωμένος. Ἀζαρίας, ὁρῶν, ἰσχύς. Ἀερμονὰμ, εὑρήματος. Ἀμὶν, γένοιτο. (1254A) πλοῦτος. Ἀνδρέας, γενναῖος. Ἀσὴχ, ἐλευθερία. Αἶνος, ὕμνος. Ἀριὴλ, λέων ἰσχυρός. Ἀγγαῖος, ἑορτή. Ἀνάθημα, ἐμοῦ ἐρχομένου. Ἐφοὺδ, δήλωσις καὶ ἀλήθεια. Ἀριμαθὴμ, ἐκ προβολῆς. Ἀρσὰφ, συναγωγή. Ἀρὰβ, ἐνέδρα. Ἀδωναῒ, κύριος. Ἀρὼν, κιβωτός. Ἄῤῥα, παροργισμός. Ἀσιρὼθ, μακαρισμοί. Αἰτὰμ, ὄρνεον. Ἄζωτος, ἰσχὺς ζῶντος. Ἀνὰθ, ἀποκρισις. (1255) . Ἀμῶς, ἰσχυρὸς,. Ἄφεκι, θυμὸς. . . . . . Ἀμοῤῥαῖος, λαλητὸς, πικραινός. (1255A) Αἴγυπτος, σκοτιγῆ, διώκτρια. Αἰτίασ, ἀγαθά. Ἀρνῶν, φῶς αὐτῶν. Ἀγλαῶν, θεὸς αὐτῶν. Ἀδὰ, μαρτυρία. Ἀαρὼν, συνειληφώς. Ἀβιμελέχ, συμβουλεύων βασιλεῖ. Ἀσαὴλ, ποίησις θεοῦ. Ἀμισὰ, λαὸς ἀποῤῥιμμένος. Ἀκκάρω, στείρωσις. Ἄγλα, ἑορτή. Ἀσαῶ, τρυφῶν. (1256A) Ἀσέδου, ἔλεος κυρίου. Ἀσὲλ, σκιὰ. Ἀφὲρ, χοῦς. Ἀμὰλ, κόπος. Ἀσὼθ, γονίμου. Ἀζαήλ, ἰσχὺς θεοῦ. Ἀριὴλ, φῶς θεοῦ. Ἀρμαθὰμ, σύλληψις θανάτου. Ἀβένεζερ, λίθος βοηθός. Ἀμοῤῥαῖοι, λαλούμενοι. Ἀσὼρ, αὐλή. Ἀβεννὴρ, πατὴρ λὺχνου. Ἄξηκα, ἰσχὺς κενή. Ἀρτὼβ, δυσμός. Ἀραβία, ἑσπέρα. Ἀγγὶθ, ἐργασμός. Ἄγαλ, μόσχος. Ἀδραάζαρ, εὐπρεπὴς βοήθεια. καινός. Ἀμαθὴ, πίστις μου. Ἀσοὺρ, εὔθυμος, lege εὐθύνων. Ἀσύριοι, κατευθύνοντες. Ἀμήτραν, θερμὴ δρόσου. διώκτης. Ἄχαζ, χατάσχετος. Ἀναθὼθ, ἐπακουσμός. Ἀνὼ, ἀπόκρισις. Ἀσὶδ, ἔλεος. (1257)

Β Βηθανία, οἶκος ὑπακοῆς,. Βαρνὴ,. . . . . . . Ἀχὼρ,. Αἰθιοπία, ταπείνωσις. διατροφή. Ἄζηκα, στερέωσις. (1257A) Ἀδελφὰ, διδασκαλία. Ἀῒν, ὀφθαλμός. Ἀζήρη, ἀνατολή. Αὐθίτις, βουλὴ. Ἄσιδα, ἔλεος. Ἀσοὺφ, χρησμός. Ἀὼδ, αἴνεσις. Ἀβελμαοῦλα, πένθος ἀπαρχῶν. Ἀβιοὺδ, πενία. (1258A) Ἀσαρὼμ, βουλῆς ὕψος. Αἰάβα, πλησμονή. Ἀρὰφ, ἔνεδρα. Ἄρι, φῶς μου. Ἀβιὴλ, πατήρ μου θεός. Ἀβιέζα, πατήρ μου ἰσχύς. Ἀμαλὴκ, λαὸς ἐκκλίνων. Ἀμμὼν, λαὸς ἐθνῶν, πόνου. Ἀμησὰ, λαὸς, ἔπαρσις. Ἀμηναλὰβ, λαοῦ εὐδοκία. Ἀβδιοῦ, λαός μου ἐστίν. Ἀβδίας, στύλος. Ἄννας, ἀνασυστής. θυγάτηρ ἐκλεκτή. Βασανιτὴς, αἰσχυνόμενος. Βηρσαβεὲ, θυγάτηρ ἕβδομος. Βεελφεγὼρ, δαίμων Φεγώρ. Βοσὼρ, σάρξ. Βαρθολομαῖος, υἱὸς εὐλογημένος. Βοανεργὲς, υἱὸς βροντῆς. δόξης. Βηθφαγὴ, οἶκος ἐπιτυχίας. Βησανία, οἶκος βάτου. Βηλιὰρ, ἐκζήτησις. Βαλὶν, δαιμόνιον. Βὰρ ἰῶνα, υἱὸς περιστερᾶς. Βαβυλὼν, σύγχυσις. Βενιαμὶν, υἱὸς δεξιὸς, ὀδύνης. (1259)

Γ

Δ

Ε . . . . Γεβουὲλ. . . Βηθὲλ, οἶκος θεοῦ. Βαρὰ, κτίσις. (1259A) Βαρσὰκ, ἐν ἀσεβείᾳ. Βάλλα, καταποντισμὸς, φύραμα. Βηείρει, φρέατα. Βαθουὴλ, θυγάτηρ θεοῦ. Βηθλεέμ, οἶκος ἄρτου. Βηθέβεῤῥα, οἶκος κατασκευῆς. Βὶθ, οἶκος. Βαρούχαβε, εὐλογημένος πατήρ. Βαροὺχ, εὐλογημένος. Βηελαμὼν, καταχὴ ὄχλου. , ὄρος μεματαιωμένον. Γάριξιν, ὄρος λελυτρωμένον. Γαβριὴλ, ἄνθρωπος καὶ θεός. Γόμοῤῥα, στάσις. Γηὼν, νῆλος. Γὰδ, ἐπιτήδευμα, τύχη. Γαμὲλ, πλήρωσις ἀνωτέρα. (1260A) Γαδδὶ, ὀφθαλμὸς πειρατηρίου. Γαλλὰδ, μέτοικον μαρτυρίας. Γαλιλαία, κυλισμὸς κυρίου. Γέργεσα, παροικία ἐκβεβλημένος ( Pro ἐκβεβλημένη ). Γαββαθὰ, λιθόστρωτος. Γολγοθὰ, κρανίον. Γαμιὴλ, λαλητὸς θεοῦ. Γηρσὰμ, πάροικος, ξένος. Δαυὶδ, δυνατὸς χειρί. Δανιὴλ, κρίσις θεοῦ. Δὰν, κρίσις. Δαμασκὸς, αἵματος φίλημα. Ἐλισσαιὲ, θεοῦ δύναμις. Ἐλιμελὲχ, θεοῦ βασίλειον. Ἐλιλλατοὺς, οἰκουμένη. Ἐλκανὰ, θεοῦ κτῆμα. Ἐδὼμ, ἐκλείπων. Ἐφρὰθ, παράκλησις. Ἐδὰδ, θεοῦ κρίσις. Ἐλεὶ, θεοῦ. Εὐφράτης, ταπεινοφροσύνη. Ἐφραῒμ, καρποφορία, παράκλητος. Ἐλισαβὲθ, θεοῦ ἄφεσις. Ἐζεκίας, κράτος θεῖον. Ἐμιμὺρ, πόνος. (1261)

Ζ

Η

Θ . . . Θαμὰρ,. . Ἡσαΐας,. . . Ζαχαρίας, νικητὴς, ἢ. . Ἐδὲν,. Ἐν. Ἐλιεζὲρ, θεός μου, βοηθός μου. Ἐμμὴν, μητέρες. Ἐνγαδὶ, ὀφθαλμὸς ἐρίφου. (1261A) ἀγαλλὶμ, ὀφθαλμὸς δαμάλεων. Ἐνὼχ, ἐγκαινισμός. Ἐσεβὼν, λογισμοί. Ἐν δένδωρ, ὀφθαλμὸς καθαρός. Ἐλοῒ, θεός. Ἐρμὼν, ἀναθεματίζων. γῆ. Ἐλιακὶμ, θεός μου ἀνέστη. Εὖα, μητὴρ ζώντων, εὐπρέπεια. Ζαρὰ, ἐπιφανὴς, ἀνατολή. μνήμη θανάτου. Ζοροβαβὲλ, μικρὸς ἀπὸ συγχύσεως. Ζεβεδαῖος, θυσία μου αὐτή. Ζακχαιὸς, κεκληρωμένος. Ζαβουλὼν, χάρισμα. Ζέλφα, ἐξάντλημα. Ζᾶν, ζῇ. σκιασμὸς, ἔπαρσις θεοῦ. Ἡλιοῦ, θεὸς ἰσχυροῦ αὐθέντης. Ἡσαῦ, δάσος, δρύς. Ἤλ, θεός. Ἢθ, ζῶν. (1262A) Ἡλίας, θεῖον πῦρ. δεῦλογε, κύρι. Θεμὰ, ἀνατολὴ. Θεκὲλ, μέτρον. Θαβραθὲν, συντετριμμένος. Θαλὰ, κυλαδεύσοι. lege κελαδοῦσι. Θωμὰς, ἀκατάλεπτος, δίδυμος. Θαδδαῖος, αἰνετὸς. Θεκὲλ, βεστάθη. (1263)

Ι

Κ Ἰωακεὶμ,. Ἰὼβ,. Ἰσαὰκ, ἀγαλλίαμα,. Ἰώππη,. . . Θαιμανῶν, ὁδοὺς ἀνανεῦσαι, ἀποκρυφός. (1263A) [Lege Ἄφρικος]. Θαλπιὼθ, ἐπάλξη, ὑψηλά. Θαβὼρ, διαπάγματος ( F. διαπαίγματος). Θήρα, φωτὸς πνεῦμα. Θύηρ, σημεῖον, κλῆσις. Θαναὰμ, νότος. Θεμὰν, ἐκεῖθεν. Ἰησοῦς, σωτηρία, σωτὴρ, σώστης. Ἰωσαίας, σώζων. Ἱερεμίας, παροχὴ ὕδατος. Ἱεζεκιὴλ, κράτος θεοῦ. Ἰωνάθαν, περιστερὰ ἐρχομένη. Ἰωνᾶς περιστερά. Ἰωάννης, ἐξιλασμὸς, ἀνάπαυσις, δόμα θεοῦ, ἴαμα θεοῦ, θεοῦ χάρις αὐτοῦ, πόνος θεοῦ, φυγὴ κάλλους, διαπόνησις θεοῦ. Ἰωσεδὲκ, δικαιοσύνη. Ἰακὼβ, πτερνιστής. Ἰσραὴλ, νοῦς ὁρῶν θεόν. κατασκοπὴ χαρᾶς, καλλονὴ θαυμαστή. Ἰωὰχ, ἀδελφότης θεοῦ. Ἰεζραὴλ, μὴ ὁρῶν θεόν. Ἰαφὲθ, πλατυσμός. Ἰωθὼρ, τυφλὸς, περισσός. Ἰάκωβος, πτέρνης υἱός. (1264A) ἄγγελος. Ἰούδας, ἐξομολόγησις. Ἰωσὴφ, πρόσθεσις. Ἰσάχαρ, μισθός. (1263A) ὁρατός. Ἰδουμαία, ἐκλείπουσα. Ἰεριχὼ, κατακυλιστὴ, κοίλη, καὶ χθαμαλὴ, σελήνη. Ἰαὴλ, οὖς θεοῦ. Ἰορδάνης, κατάβασις ἀλαζωνείας. Ἰουδαία, ἐξομολογουμένη. Ἱερουσαλὴμ, ὅρασις εἰρήνης, ἱερὸν εἰρήνης. Ἰωὴλ, ἔχει πνεῦμα θεοῦ. Ἰάηρος, κυρίου γρηγόρησις. Ἰασοὺφ, ἐπιστροφή. Ἰεχονίας, καθαρός. Ἰαὼ, κύριος, ἀόρατος. Ἰεβοὺς, Ἱερουσαλήμ. (1264A) ἑτοιμασία κυρίου. Κάϊν, ζῆλος, κτῆμα. Κάδης, ἅγιος. Κεφὰς, πέτρος. Κηδὰρ, σκοτασμός. Καπερναοὺμ, ἀγρὸς, οἶκος παρακλήσεως. (1265)

Λ

Μ

Ν . Μαγδαληνὴ,. . Μαθουσαλὰ,. . . . Καϊάφας, περίεργος Κάρμηλος, ἐπίγνωσις περιτομῆς. Κανὰ, κτῆσις. (1265A) Κονάχολ, παντοκράτωρ. Κὴφ, κλῆσις. Κεχαριτωμένη, δεξαμένη. Λάμεχ, τῆς ἐκλογῆς. Λία, κοπιῶσα, ἀσθενεῖς ἔχουσα τοὺς ὀφθαλμούς. Λιὰ, ὁμαλή. Λευὶ, συζυγία. Λάζαρος, ἐπιστρέφων καὶ προσβοηθούμενος. Λίβανος, λευκασμός. Λὼτ, ἀπόκλεισις. Μεσίας, χριστός. Μιχαὴλ, στρατηγὸς θεοῦ. Μωϋσὴς, ὕδατος ἀναίρεσις. (1266A) διὰ πρόσωπον λαλήσας, ἀπεσταλμένος. Μανασσὴς, ἀνάμνησις. Μελχὶ, βασιλεύς. Μελχισεδὲκ, βασιλεὺς εἰρηνικός. Μανὴ, ἐμέτρησεν. Μολδὰν, ὕδατος κρίσις. Μισαὴλ, ἔλεος θεοῦ. Μάρθα, κύριος ἦλθεν. Μαριαμὰ, πικρὰ θάλασσα. Μιχθεὴλ, ἀσύγκριτος δύναμις. πεφυτευμένη. Ματθαῖος, δόξα ζωῆς. Μαλαχίας, ἄγγελος. Μιχαίας. τίς ὣσπερ κύριος. Μαριὰμ, κυρίου σφραγὶς, κύριος ἐκ τοῦ γένους μου, φωτισμός. Νεφθαλὴμ, πλατυσμὸς, ἀντίληψις. Νοεμὴν, γλυκεῖα. Ναδὰμ, εὐδοκία. Ναθὰμ, ἔδωκεν. Ναοὺμ, παράκλησις. Νοεμὰ, πιστις. Ναβὰ, κόραξ. Νῶε, ἀνάπαυσις. Ναθαναὴλ, ἔδωκεν θεός. Ναὴ, σαλευόμενος. Ναζαρὲθ, ἄνθος. Ναφθα, ἔλαιον τὸ παρὰ Πέρσαις χεόμενον. Νώη, δικαιοσύνη. (1267)

Ο

Π

Ρ

Σ Σεραφὶμ,. . Σαμουὴλ. Ῥουβὴλ. . Πάσχα. . Ὁὼν [Lege ᾧον], ὕψιστος. Οὐρίας, τὸ πνεῦμα. (1267A) Ὁόλιβα, μοιχαλίς. Ὅδολλα, πόρνη. Ὁζίας, ἰσχὺς θεοῦ. , διαβατήριον, λύτρωσις. Πεσσὲχ, ἐλευθερία. (1268A) Πάσχωρ, ἐλεύθερος. Παῦλος, ἀνάπαυσις, ἐλάχιστος. , πνεῦμα θεοῦ. Ῥουβὴν, ὁρῶν υἱὸς. Ῥαββὶ, διδάσκαλος. ᾽Ραμμὰ, ὑψηλή. Ῥακκὰ, κενός. Ῥαγουὴλ, ποιμανσία θεοῦ. Ῥαφαὴλ, πνεῦμα θεοῦ, ἰατρὸς θεοῦ. Ῥαχὴλ, ποίμνη θεοῦ, πρόβατον θεοῦ. ᾽Ρέβεκκα, ποιμένιος θυγάτηρ. Ῥοὺθ, ποίμνη. Ῥαχὴλ, ἄρχουσα, γνῶσις. , αἴτημα, ὑπακοὴ θεοῦ. Συμεὼν, εἰσακοὴ, ὑπακούων. Σαλωμὼν, εἰρηνικός. Σεδὲκ, εἰρήνης. Σαλὶμ, εἰρήνη. (1267A) πνεύματα ἀνιστάμενα. Σατὰν, θλήβων ( F. θλίβων). Σωνὰμ, ὑπακούων. Σιδὼν, θήρευμα. Σὶν, διψά. Σιὼν, διψῶσα. Σαμαρία, ὑπακοὴ λέγεται. Σόδομα, ἔκκλησις. Σεφήλα, λεκάνη στενή. Σεμνὰς, ἐπιστροφάς. Σανὶα, βάτος. Σάββατον, ἀνάπαυσις, ἀγιασμὸς, ἀργία. Σηγὼρ, ἀνισταμένη. Σιφὰ, ἀνιστάμενος. Σαβαὶ, Αἰθίοπες. Σαβαὼθ, δύναμις. Σουσαννὰ, τετειχισμένη. Σοφωνίας, συνιεὶς τὰ κρυπτά. (1269)

Τ

Φ

Χ

Ω Χεροὺβ, πλῆθος.. Φαρὲς, διακοπὴ,. Τίγρις,. . Σανὶρ,. Σὴθ, ἐπιλησμονὴ κακῶν,. Σίμων, ταπείνωσις. (1269A) θέμενος. Σὶμ; ἀνάπαυσις, ὄνομα. Σολὴμ, τὸ τέλειον. Σαοὺλ, αἴτημα. ὁδὸς λύχνου. Σουλαμίτης, εἰρηνεύουσα. Σάρα, ὀλιγοστή. Σάῤῥα, πεπληθημένη ( F. πεπληθυμμένη). Σιεὶρ, τρόχος. Σέννααρ, ἐκτιναγμός. Συχὴμ, πόνος, ἄσκησις. Σαῦλος, διώκτης. Σὲν, ὀδόντες. Σεπφώρα, ἐπίσκεψις, ὡραιότης. ὀξύτατον πνεῦμα. Τίτος, διάκρισις. διαίρεται. Φὶτ, στόμα. Φισὼν, στόμα πυρός. Φίλιππος, πεφυγμένη ζωή. Φανουὴλ, λύτρωσις θεοῦ. Φενάνα, μετάνια ( F. μετάνοια). Φαρὰν, δάμαλις. Φαρισαῖοι, μεμερισμένοι, διακοπτόμενοι. Χὰμ, θημωνία στάχυος. Χωρὴβ, νέωμα. Χελκίου, θεοῦ τοῦ ἐγείροντος. Ὡσαννὰ, δόξα, σῶσον δή. Ὠσηὲ, σκιάζων, φύλαξ.


HOME > '������������������������' in 'Origenes_Hieronymus_Stridonensis__Incertus, Lexici aliud exemplar, p2'
Origenes Hieronymus Stridonensis Incertus, Lexici aliud exemplar, Interpretatio Latina. DE VET. TESTAMENTO. <<<     >>> Hieronymus.
1042w 31.442687988281 s