Novum testamentum graece

- ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

- Caput 4